"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

ช้างแทรกเตอร์เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

ช้างแทรกเตอร์เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st TSSCT International Sugar and Cane Conference)

หัวข้อ "เทคนิคใหม่ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล"

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

เครื่องตัดอ้อย สางใบอ้อย ของเราได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก